Labyrinthfische


Betta splendens (Kampffisch-Zuchtform)_1414 x 1180 px
Betta splendens (Kampffisch-Zuchtform)_1414 x 1180 px

Betta splendens (Kampffisch 3)_3372 x 2375 px
Betta splendens (Kampffisch 3)_3372 x 2375 px

Betta splendens (Kampffisch 2)_3055 x 2139 px
Betta splendens (Kampffisch 2)_3055 x 2139 px

Belontia_signata (Ceylon Makropode)_254 x 1696 px
Belontia_signata (Ceylon Makropode)_254 x 1696 px

Helostoma teminckii_2652 x 1906 px
Helostoma teminckii_2652 x 1906 px

Colisa lalia (Zwergfadenfisch Wildform)_1772 x 1330 px
Colisa lalia (Zwergfadenfisch Wildform)_1772 x 1330 px

Macropodus opercularis (Makropode) 3004 x 2081 px
Macropodus opercularis (Makropode) 3004 x 2081 px

Trichogaster leerii (Mosaikfadenfisch)_1662 x 1223 px
Trichogaster leerii (Mosaikfadenfisch)_1662 x 1223 px

Trichogaster trichopterus (Marmorierter Fadenfisch, Zuchtform)_3354 x 2208 px
Trichogaster trichopterus (Marmorierter Fadenfisch, Zuchtform)_3354 x 2208 px